อบรม ISO 9001 Workshop มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพISO - naviCompany list center

08/11/2018 อบรม ISO 9001 Workshop มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ

อบรม-ISO-9001-Workshop-มาตรฐาน-ระบบบริหารคุณภาพ

อบรม ISO Workshop มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561

หลักการและเหตุผล (Introduction)
    ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง รวมถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น การส่งมอบสินค้าหรือการบริการถือเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกค้าจะให้ความเชื่อมั่นในอันดับต้นๆ คือในเรื่องของคุณภาพ เพื่อความอยู่รอดของการประกอบธุรกิจในระยะยาว ระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) จะสามารถช่วยให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันได้ในระยะยาวและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี การอบรม ISO Workshop มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ในครั้งนี้เน้นให้นำไปใช้ประโยน์ได้จริง
ISO 9001 เป็นมาตรฐานที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ และยอมรับเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางการแข่งขันด้านคุณภาพ รวมทั้งความมีประสิทธิภาพในแง่ของการดำเนินการภายในองค์กร
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents) https://bit.ly/2D9aBnr
รูปแบบการการอบรม (Methodology) การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2ทาง และ Workshop ถาม-ตอบ
วิทยากร อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล
คลิกดูรายละเอียดการอบรม ISO เพิ่มเติม https://bit.ly/2D9aBnr