อบรม สัมมนา ISO 9001:2015 Introduction And Internal AuditorISO - naviCompany list center

15/11/2018 อบรม สัมมนา ISO 9001:2015 Introduction And Internal Auditor

อบรม-สัมมนา-ISO-9001-Introduction-And-Internal-Auditor

อบรม สัมมนา ISO 9001:2015 Introduction And Internal Auditor

สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม ISO 9001:2015 Introduction And Internal Auditor
  1. ผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้ และปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพในองค์กร
2. ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานข้อกำหนด ISO 9001:2015 มาก่อน
  3. ผู้ที่เป็นคณะทำงาน หรือผู้ตรวจติดตามภายในที่ต้องการทบทวนการตีความมาตรฐานของระบบบริหารงาน คุณภาพ และ/หรือผู้ตรวจติดตามภายในที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและ เทคนิคต่างๆ ในการตรวจติดตาม
4. ผู้สนใจทั่วไป
ประโยชน์ที่จะได้รับ สำหรับการอบรม ISO 9001:2015 Introduction And Internal Auditor ในครั้งนี้
  1. ทราบหลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และการนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพได้
2. เข้าใจในสาระสำคัญของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และสามารถพิจารณาประเด็นภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์และทิศทาง กลยุทธ์องค์กร การชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการ วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานคุณภาพ
  3. สามารถนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในองค์กรได้
4. เข้าใจถึงขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ และแนวทางในการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
  5. ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
  คลิกดูรายละเอียดการอบรม สัมมนา ISO 9001:2015 Introduction And Internal Auditor และหัวข้อการฝึกอบรมได้ที่ http://masci.or.th/event/iso-90012015-introduction-and-internal-auditor-21/