อบรม สัมมนา GMP HACCP Codex Introduction Internal AuditorISO - naviCompany list center

09/05/2019 อบรม สัมมนา GMP HACCP Codex Introduction Internal Auditor

อบรม-สัมมนา-GMP-HACCP-Codex-Introduction-Internal-Auditor

อบรม GMP (Codex) / HACCP (Codex) Introduction And Internal Auditor

ผู้เข้าร่วมการอบรม GMP และ HACCP
    1. บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการจัดทำ คงไว้และปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร
2. ผู้ที่เป็นคณะทำงาน หรือผู้ที่เป็นผู้ตรวจติดตามภายในที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและเทคนิคต่าง ๆ ในการตรวจติดตาม
    3. ผู้ที่สนใจระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร
    ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้ และจัดทำระบบ GMP (Codex) & HACCP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถจัดทำระบบได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์
3. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำระบบ GMP (Codex) & HACCP ไปเป็นพื้นฐานในการจัดทำระบบอื่นๆ ได้ เช่น ISO 22000, BRC,
International Food Standard
    4. ทีมงานผู้ตรวจประเมินสามารถเข้าใจถึงเทคนิควิธีการที่ใช้ในการตรวจประเมินระบบ GMP&HACCP ได้อย่างมีประสิทธิผล
5. ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
คลิกดู หัวข้อการฝึกอบรม GMP HACCP
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการอบรม GMP HACCP หรือสำรองที่นั่ง ได้ที่นี่ https://bit.ly/2J6Js8s