อบรม สัมมนา ฟรี!! มาตรฐาน ISO 17025 Risk ManagementISO - naviCompany list center

03/05/2019 อบรม สัมมนา ฟรี!! มาตรฐาน ISO 17025 Risk Management

อบรม-สัมมนา-ฟรี-มาตรฐาน-ISO-17025-Risk-Management

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม สัมมนา ฟรี มาตรฐาน ISO 17025 Risk Management ด่วนรับจำนวนจำกัด

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ MASCI  มีกำหนดจัดสัมมนาวิชาการในงานนิทรรศการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตไทย Subcon Thailand 2019 ในวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา เพื่อการเตรียมพร้อมสู่มาตรฐานใหม่และก้าวสู่โอกาสที่เหนือกว่า สรอ. พร้อมแล้วที่จะช่วยพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริหารจัดการขององค์กร ด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ โดยทีมวิทยากรที่มีความรู้ที่ทันสมัย มีทักษะในการปฏิบัติและประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง MR 224
สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงในมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (Risk Management in ISO/IEC 17025:2017)”
กำหนดจัดสัมมนา
  วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. โดย ทีมวิทยากรสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
  ผู้เข้าร่วมการอบรม
1. ผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ
  2. ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินภายใน และผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
3. ผู้ที่เป็น TM (Technical Manager) หรือ QM (Quality Manager)
  4. คณะทำงานพัฒนาระบบด้านคุณภาพ และด้านวิชาการ
5. ที่ปรึกษาที่ให้บริการจัดทำและปรับปรุงระบบ
ประโยชน์ที่จะได้รับ
  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ การจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานของห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง และเพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินภายในได้
หัวข้อการฝึกอบรม
  1. สรุปประเด็นข้อกำหนด ด้านความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
2. การจัดการความเสี่ยงด้านความเป็นกลางของห้องปฎิบัติการ
  3. การจัดการความเสี่ยงของห้องปฎิบัติการ
4. เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของห้องปฎิบัติการ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2GXoUvT
ISO ประเภทอิ่นๆ คลิก https://isonavi.com/iso-categories
Source: Management System Certification Institute (Thailand)