อบรม เทคนิค เคล็ดลับ การบริหารงานคิวซี ตามระบบ ISO 9001ISO - naviCompany list center

30/05/2019 อบรม เทคนิค เคล็ดลับ การบริหารงานคิวซี ตามระบบ ISO 9001

อบรม-เทคนิค-บริหาร-งาน-QC-ระบบ-ISO-9001

อบรม เทคนิค เคล็ดลับ การบริหารงานคิวซี ตามระบบ ISO 9001:2015

หน่วยงานควบคุมคุณภาพในทุกๆ องค์กร นับว่าเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารงานคุณภาพขององค์กร การรักษาระดับคุณภาพสินค้าและบริการให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นทั้งดัชนีชี้วัดความมีศักยภาพและความมีประสิทธิภาพขององค์กร ดังนั้นการบริหารงานควบคุมคุณภาพ หรือหน่วยงานแผนกคิวซี จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายคุณภาพ รวมทั้งการควบคุมกระบวนการ เฝ้าระวัง ตรวจวัดและประเมิน เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของลูกค้าได้อีกด้วย 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการดูแลการควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่กระบวนการรับเข้า กระบวนการระหว่างผลิต การตรวจปล่อยสินค้า ให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า 
2. เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บรรลุนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์และเป้าหมายคุณภาพ มีการตรวจติดตามเฝ้าระวังและแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
  3. เพื่อให้สามารถจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด สามารถจัดการกับข้อร้องเรียนของลุกค้า พัฒนาประสิทธิภาพและยกระดับการควบคุมคุณภาพให้เกิดเป็นจุดแข็งและความเข็งแกร่ง รวมถึงการสร้างความเชื่อถือ และความพึงพอใจของลูกค้า 
  หลักสูตรนี้เหมาะกับ 
1. ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ, ผู้จัดการแผนกคิวซี, ผู้จัดการแผนกรับประกันคุณภาพ 
  2. หัวหน้างานแผนกควบคุมคุณภาพ, ซุปเปอร์ไวเซอร์, ลีดเดอร์ แผนกควบคุมคุณภาพ
  หัวข้อการสัมมนา
บทที่ 1: ข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 
  · วงจร PDCA ทฤษฎีหลักของระบบการบริหารคุณภาพ 
· นโยบายคุณภาพ Quality Policy 
  · แผนการบริหารคุณภาพ Quality Management Plan 
· วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านคุณภาพ Objective & Target 
บทที่ 2: ระบบการควบคุมคุณภาพ Quality Control System 
  · การจัดทำผังคุณภาพ Quality Flow Chart 
· การจัดทำผังหน่วยงานควบคุมคุณภาพ Quality Control Organization 
  · การสร้างทีมงานคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ Quality Team 
  บทที่ 3: เทคนิคการตรวจสอบ การสุ่มตัวอย่าง การบ่งชี้ การรายงาน 
· การตรวจสอบวัตถุดิบรับเข้า Incoming Inspection 
  · การตรวจสอบในกระบวนการผลิต In-process Inspection 
· การตรวจสอบขั้นสุดท้าย การตรวจปล่อยสินค้า Final Outgoing Inspection 
บทที่ 4: การชี้บ่งและการสอบกลับ Identification & Traceability 
  บทที่ 5: การสอบเทียบเครื่องมือวัด Calibration 
บทที่ 6: การจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด Non-conformity 
  บทที่ 7: การจัดการกับข้อร้องเรียนจากลูกค้า Customer complaint 
บทที่ 8: การเฝ้าระวัง การตรวจประเมิน Monitoring & Evaluation 
  บทที่ 9: การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Continuous Improvement 
บทที่ 10: เคล็ดลับการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า Customer Satisfaction 
ลงทะเบียน เพื่อเข้าอบรม เทคนิค การบริหารงาน QC หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ https://seminardd.com/s/59099
Source image: Google