อบรมฟรี ระบบมาตรฐาน ISO 9001 14001 45001 จบในวันเดียวISO - naviCompany list center

29/03/2019 อบรมฟรี ระบบมาตรฐาน ISO 9001 14001 45001 จบในวันเดียว

อบรม-ฟรี-ระบบ-มาตรฐาน-ISO-9001-14001-45001-จบในวันเดียว

อบรมฟรี ระบบมาตรฐาน ISO 9001 14001 45001 จบในวันเดียว

ISO 9001 คือ ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) ที่มาตรฐานองค์กรธุรกิจทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ ISO 9001 เป็นมาตรฐานระบบคุณภาพที่กำกับดูแลทั้งการออกแบบ การพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ ซึ่ง ISO 9001 นี้เองจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีของการดำเนินงานภายในองค์กรนั้นๆ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 นั้นเป็นข้อกำหนดสากลสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยให้องค์กรของคุณสามารถระบุความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ความสำคัญ และจัดการได้ ISO 14001 เป็นระบบที่ช่วยให้องค์กรมั่นใจในการดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการปฏิบัติผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ISO 14001 ยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร พร้อมทั้งยังช่วยเสริมสร้างทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน และปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของภายในองค์กรให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
ครั้งนี้เป็นการอบรมระบบ ISO โดยการ Integrated ระบบทั้ง 3 ระบบ อันประกอบด้วย ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018 โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปต่อยอดในวิชาชีพ / ในการทำงานได้
หัวข้ออบรมสัมมนา
  1.ISO คืออะไร มีที่มาที่ไปอย่างไร
2.ประโยชน์ของการมีระบบ ISO
  3.ขั้นตอนการดำเนินการขอรับรองระบบ ISO
4.ข้อกำหนด ISO ทั้ง 3 ระบบ ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018
  5.การทำ Internal Audit ของ ISO ทั้ง 3 ระบบ
6. การทำ MRW ของ ISO ทั้ง 3 ระบบ
  7.การจัดทำ Risk Assessment 
  คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1.นิสิต / นักศึกษา
  2.ผู้สนใจทั่วไป
3.พนักงานบริษัท
  4.ผู้ประกอบการ
  คลิกดูความหมายของ ISO ประเภทต่างๆ ได้ทันที ที่ https://isonavi.com/iso-categories
  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://seminardd.com/s/58547