สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จัดหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการISO - naviCompany list center

21/06/2018 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จัดหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ_หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน

  ด้วยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้รับมอบหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการเป็นหน่วยจัดอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จึงกำหนดการจัดอบรม ดังนี้
1. หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน
  * วันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2561 หลักสูตร บุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน (จำนวน ไม่เกิน 50 คน)
  * วันที่ 25 – 27 กันยายน 2561 หลักสูตร บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป (จำนวน ไม่เกิน 50 คน)
  หมายเหตุ:
* ผู้สมัคร 30 คนแรก ทางหน่วยอบรมจะลดราคาให้เป็นพิเศษ
  * หน่วยอบรมอาจจะเลื่อนหรือยกเลิกการจัดอบรมในกรณีที่มีผู้สมัครน้อยกว่าจำนวนรับสมัครในรุ่นนั้นๆ และขอปิดรับสมัคร
หากมีผู้แจ้งความประสงค์ครบตามจำนวนแล้ว
2. กลุ่มเป้าหมาย
  * บุคลากรระดับปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม/ ชุมชนสัมพันธ์ หรือที่ได้รับมอบหมาย
  3. เอกสารประกอบการสมัครและการชำระเงิน
  * รายละเอียดหลักสูตร
* หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป
  * หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน
    * เอกสารคำขอเข้ารับการอบรม
  * แบบฟอร์มการชำระเงิน