ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 คืออะไรISO - naviCompany list center

10/02/2024 ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 คืออะไร

เรามาเริ่มจากการทำความเข้าใจก่อนว่า ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) ISO 14001 คืออะไร ISO 14001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ถือเป็นมาตรฐานหลักที่ระบุเงื่อนไขที่จำเป็นต้องการจัดสร้างและบำรุงรักษา EMS ISO 14001 ช่วยให้องค์กรบริหารจัดการแง่มุมต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างทีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมาย และลดผลกระทบที่จะเกิด ดังที่ฮาลิมา ยาขอบ ประธานาธิบดีสิงคโปร์กล่าวไว้เมื่อวันอังคารที่ 28 ก.ย. 2564 ว่า “ภาวะโลกร้อนสามารถสร้างผลกระทบ ‘อย่างใหญ่หลวงและแก้ไขไม่ได้’ แก่สังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้น ธุรกิจต่าง ๆ จึงต้องช่วยรับผิดชอบเพื่อป้องกันผลกระทบดังกล่าว”

ISO 14001 ไม่ได้ออกแบบมาเพื่ออุตสาหกรรมใดโดยเฉพาะ นอกจากประโยชน์มากมายที่องค์กรจากแทบทุกวงการจะได้รับแล้ว มาตรฐานนี้ยังช่วยสร้างกรอบสำหรับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องและยั่งยืนอีกด้วย เมื่อนำมาใช้ร่วมกับมาตรฐานอื่นอย่างเช่น ISO 9001 จะยิ่งช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่นมากขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถนำกรอบของ ISO 14001 ไปปรับใช้ในวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ได้อีกด้วย

การรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
องค์กรที่จะสร้างระบบจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ควรเลือกใช้องค์กรรับรองที่มีคุณภาพเพื่อประเมินและรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อม นี่เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการรับรอง ISO 14001 คำถามลำดับแรก ๆ ก่อนเริ่มกระบวนการรับรอง: 
• ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการบรรลุหลังนำระบบจัดการสิ่งแวดล้อมนี้ไปปฏิบัติ
• ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นจะช่วยบรรลุผลลัพธ์ในข้อข้างต้นได้อย่างไร

อย่างน้อยที่สุด องค์กรต้องบรรลุผลลัพธ์ 3 ข้อนี้เพื่อผ่านการรับรอง ISO 14001: 
• พัฒนาผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance)
• สอดรับกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร

ในการตั้งวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรต้องพิจารณาประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยง และโอกาสที่อาจเกิดขึ้น ในด้านผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรต้องแสดงให้เห็นว่า ตัวองค์กรสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (เช่น ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ ลดการปล่อยก๊าซ น้ำเสีย หรือของเสีย) หรือเพิ่มผลกระทบในเชิงบวก (เช่น การรีไซเคิลของเหลือทิ้ง น้ำ และพลังงาน การรักษาแหล่งพลังงานหรือวัตถุดิบ และการเพิ่มประสิทธิภาพ)

องค์กรยังสามารถตั้งผลลัพธ์สำหรับระบบจัดการสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมได้ ตัวอย่างเช่น ยึดมั่นในคำสัญญาที่จะร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยการปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอ หรือสร้างเป้าหมายที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประโยชน์ของ ISO 14001:2015
การผ่านการรับรอง ISO 14001 ถือเป็นกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจที่ดี อย่างไรก็ตาม กรอบระบบจัดการสิ่งแวดล้อมที่แจกแจงรายละเอียดอย่างชัดเจนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ และจะช่วยนำประโยชน์เหล่านี้มาสู่องค์กร
• ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร อันนำไปสู่การใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
• ส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการผลิตและลดของเสีย
• ลดต้นทุนการดำเนินงาน
• วัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• สอดคล้องกับกฎหมาย และบริหารจัดการคำสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมที่ให้ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ลดผลกระทบทางลบ และเพิ่มผลกระทบทางบวกต่อสิ่งแวดล้อม
• เพิ่มความไว้ใจจากพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย