หลักสูตรอบรม ISO/IEC 17025 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยISO - naviCompany list center

06/09/2018 หลักสูตรอบรม ISO/IEC 17025 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อบรม-ISO-IEC-17025-สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อบรม ISO/IEC 17025 หลักสูตร เรื่อง “การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน รุ่นที่ 7 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 17025-2548 หรือ ISO/IEC 17025: 2005 และผู้สนใจ อบรมวันที่ 12 – 13 กันยายน 2561

    วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการเขียนเอกสารระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
    หลักสูตรอบรม ISO/IEC 17025 นี้เหมาะกับใคร:
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 17025-2548 หรือ ISO/IEC 17025: 2005 และผู้สนใจ
    รูปแบบการฝึกอบรม:
1. การบรรยายและซักถามปัญหา
    2. การฝึกปฏิบัติ (Workshop)
ประโยชน์ที่ได้รับ: 1. ได้รับความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 ฉบับใหม่ 2. รับทราบสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมาตรฐานฉบับใหม่ 3. รับทราบแนวทางในการเตรียมการและวิธีการในการปรับระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่ 4. ได้รับเอกสารประกอบการฝึกอบรม อาทิ PowerPoint สรุปสาระสำคัญและเอกสารมาตรฐานฉบับใหม่ 5. ได้รับใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมการสัมมนา ISO/IEC 17025: 2017
ลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ที่ https://goo.gl/UCHtSQ
    Source Image: Internet