อบรม ISO 14001 โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอISO - naviCompany list center

27/09/2018 อบรม ISO 14001 โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

อบรม-ISO-14001-Internal-Auditor-สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

อบรม ISO 14001:2015 Introduction And Internal Auditor โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

  หลักสูตรฝึกอบรม ISO 14001:2015 โดยผู้เชี่ยวชาญ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ วันที่อบรม 3-5 ตุลาคม 2561
ประโยชน์ที่จะได้รับ
  1. ทราบหลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 14001:2015 และการนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้
2. เข้าใจในสาระสำคัญของมาตรฐาน ISO 14001:2015 และสามารถพิจารณาประเด็นภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ และทิศทางกลยุทธ์องค์กร การชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการวิเคราะห์ประเมิน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
  3. สามารถนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการตรวจติดตามภายในองค์กรได้
4. เข้าใจถึงขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ และแนวทางในการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO 14001:2015
  5. ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
หัวข้อการฝึกอบรม
  1. ความรู้เกี่ยวกับอนุกรมมาตรฐาน ISO 14000
2. ข้อกำหนดแต่ละข้อในมาตรฐาน ISO 14001:2015
(อธิบายข้อกำหนดทีละประเด็นในข้อกำหนดแต่ละข้อโดยใช้เวลาในการบรรยายสลับกับการทำ workshop จำนวน 2 วัน)
  3. แนวคิดในการตรวจติดตาม
   4. วัตถุประสงค์ของการตรวจติดตามภายใน
  5. โครงสร้างของการตรวจติดตาม
(การเตรียมความพร้อม การดำเนินการตรวจ การรายงานผการทวนสอบแนวทางการปฏิบัติการแก้ไข การติดตามผลการแก้ไข)
   6. Workshop: เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม
  รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรม ISO 14001 และสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://masci.or.th/event/iso-140012015-introduction-and-internal-auditor-13/