ประโยชน์ของมาตรฐาน ISOISO - naviCompany list center

29/06/2023 ประโยชน์ของมาตรฐาน ISO

1. องค์กร/บริษัท
– องค์กรที่มีประสิทธิภาพ การจัดการ การผลิต และการบริการที่เป็นระบบ
– สินค้าและบริการเป็นที่พึงพอใจและยอมรับของลูกค้าหรือผู้รับบริการ
– สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
– ประหยัดเงินในระยะยาว

2. พนักงานภายในองค์กร/บริษัท
– ทำงานอย่างเป็นระบบ
– ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
– การรับรู้คุณภาพของพนักงานได้รับการปรับปรุง
– วินัยในการทำงาน
– พัฒนาทีมงานหรือความสามารถในการทำงานร่วมกัน มีการประสานงานที่ดีและสามารถ มีการพัฒนาตนเองและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

3. ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค
– เชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการตรงตามความต้องการ
– สะดวก ประหยัดเวลาและเงินโดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพซ้ำ
– คุณภาพ ความปลอดภัย และความพร้อมใช้งานได้รับการคุ้มครอง

ปัจจุบันมาตรฐานสากลที่สำคัญต่อการค้าเป็นมาตรฐานสากลด้านระบบบริหาร ได้แก่ ระบบคุณภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือที่รู้จักกัน มีดังนี้
• ISO 9000 คือการจัดระบบการบริหารเพื่อประกันคุณภาพ ที่สามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบเอกสาร
• ISO 9001 เป็นมาตรฐานระบบคุณภาพ ซึ่งกำกับดูแลทั้งการออกแบบ และพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ
• ISO 9002 มาตรฐานระบบคุณภาพ ซึ่งกำกับดูแลเฉพาะการผลิต การติดตั้ง และการบริการ
• ISO 9003 เป็นมาตรฐานระบบคุณภาพ ซึ่งกำกับดูแลเรื่องการตรวจ และการทดสอบขั้นสุดท้าย
• ISO 9004 เป็นแนวทางในการบริหารงานคุณภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเป็นข้อแนะนำ ในการจัดการในระบบคุณภาพ ซึ่งจะมีการกำหนดย่อย ในแต่ละประเภทธุรกิจ
• ISO 14000 เป็นระบบมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้องค์กรมีการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง
• ISO 18000 มาตรฐานระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย