ที่มาของ ISO 9001ISO - naviCompany list center

06/07/2023 ที่มาของ ISO 9001

ISO9001 นั้นได้รับการพัฒนามาจาก ISO 9000 : 2008 โดยจะมีการเพิ่มข้อมูล มีการพัฒนาปรับปรุงมากขึ้น จะต้องมีการกำหนดแบบแผนที่ชัดเจนและมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพิ่มยิ่งขึ้น ซึ่งก่อนหน้านั้นจะมีรหัส 9001:2008 ที่มีความสมบูรณ์ประมาณหนึ่ง แต่ปัจจุบันก็พัฒนาขึ้นมาอีกระดับ ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015
ซึ่งเป็นการต่อยอดจากของเดิม ปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อย แต่ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ คือ ความชัดเจนของการสั่งงานในการวางแผนได้มากยิ่งขึ้น
แนวคิดสำคัญของ ISO 9001 คือ การจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อให้ในทุกๆ กระบวนการมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่าง ๆ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาด รวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

ประโยชน์ของมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001 (QMP)
• ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัท
• การได้รับการรับรองจะเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของคุณ
• บริษัทได้รับการยอมรับในระดับสากล โอกาสในการค้าขายกับต่างชาติ
• องค์กรเป็นระบบที่มีการจัดการที่ดี
• องค์กรที่มีโครงสร้างมาตรฐานสากลและมุ่งมั่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
• องค์กรและบริษัทมีศักยภาพมากขึ้น เพื่อแข่งขันกับคู่แข่ง
• ผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง
• ช่วยปรับปรุงการดำเนินงาน ลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไร

ขอรับรอง ISO ต้องทำอะไรบ้าง
ในการขอรับรองมาตรฐาน ขอรับรองนั้นอาจจะดูยาก หรือ น่ากลัว แต่ว่าเราสรุปมาเป็นขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
1. เลือกมาตรฐานที่เหมาะกับองค์กร
ถ้าคุณจะขอรับรองมาตรฐาน คุณต้องเลือกก่อนว่าคุณจะขออะไรในมาตรฐาน ISO เพราะ ระบบนี้มี 4 มาตรฐานคือ ISO9001, ISO27001, ISO14001 และ ISO45001
2. หาผู้ตรวจประเมินรับรอง (Certification Body: CB)
หน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐานระดับสากลจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร ในการประเมิน ดังนั้นควรศึกษาหาผู้ตรงจรับรอง หรือ CB ของคุณ
3. ให้ผู้ช่วยจัดทำระบบ
หากคุณสามารถหาผู้ช่วยเพื่อช่วยให้การจัดทำระบบ ISO เป็นไปอย่างราบรื่น ก็จะช่วยทำให้บริษัทผ่านไปได้ด้วยดี
4. เข้ารับการตรวจประเมิน 1
5. การพัฒนาระบบการจัดการขององค์กร
6. การตรวจประเมิน 2

ISO9001 สามารถอยู่ได้กี่ปี
ใบรับรอง ISO9001 หรือใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพนี้จะได้รับการต่ออายุทุกๆ 3 ปีและจะต้องดำเนินการต่อไป ให้สถานประกอบการยังคงรักษามาตรฐานและเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
อ่านจุดเริ่มต้นของ ISO9001 จึงเป็นระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐานสากล นี่คือสัญญาณของการรับประกันคุณภาพ เป็นระบบที่วัดและควบคุมและตรวจสอบได้ตามขั้นตอนและวิธีการทำงานที่กำหนด ดังนั้น ทุกโรงงานหรือทุกสถานประกอบการจำเป็นต้องเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจให้มากขึ้นเพื่อให้ธุรกิจมีระบบและชัดเจน มีโครงสร้างองค์กรที่เป็นมาตรฐาน นอกจาก ISO แล้ว ยังมีมาตรฐานอื่นๆ อีกมาก เช่น GHP HACCP เป็นต้น
อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ การปฏิบัติงานที่ดีทำให้องค์กรมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการสามารถแข่งขันทางธุรกิจกับคู่แข่งได้และทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการเลือกใช้บริการหรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่สำคัญ ความเสี่ยงที่บริษัทต้องเผชิญก็ลดลงด้วย ให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน