ข่าว ประชาสัมพันธ์ ISO 9001ISO - naviCompany list center

24/05/2018 ข่าว ประชาสัมพันธ์ ISO 9001

ข่าว-ประชาสัมพันธ์-ISO-9001

ข่าว ประชาสัมพันธ์: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดอบรม ISO 9001:2015 REQUIREMENT วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 8:30-16:00 น. หลักสูตรนี้จะช่วยทำให้ท่านเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด แนะนำจุดแตกต่างระหว่าง ISO 9001 Version ปี 2008 กับ ปี 2015 พร้อมตีความแต่ละข้อกำหนด ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติ ได้ทราบข้อกำหนดที่สำคัญและประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 9001: 2015, ความแตกต่างของมาตรฐาน ISO9001:2008 กับ ISO9001:2015 ทำให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบคุณภาพในองค์การ และนำองค์กรสู่ความยั่งยืน พร้อมทั้งยังช่วยดึงดูดและรักษาลูกค้า โดยการสามารถทำได้ตามข้อกำหนดลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ดีขึ้นอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ : 0-2619-5500 ต่อ 451-456 โทรสาร : 0-2619-8098 อีเมล์ : training@ftpi.or.th

IS-01 : ISO 9001:2015 REQUIREMENT (ข้อกำหนด ISO 9001:2015)