isoezy-jpISO - naviCompany list center

ISOEZY

サービスの詳細

jp_ISOEZY ที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ อบรม ISO บริการที่ปรึกษา ระบบมาตรฐานการจัดการ อบรม ISO ออนไลน์ เน้นรูปแบบการอบรม แยกหัวข้อในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานนั้นได้ดียิ่งขึ้น

การอบรม ISO ออนไลน์ ของ ISOEZY ข้อดีคือสามารถดูซ้ำ และทบทวนได้อีก เพื่อทำความเข้าใจได้มากขึ้น

会社のサービス

jp_บริการของ ISOEZY

  1. บริการอบรม ISO ออนไลน์
  2. บริการที่ปรึกษา ISO ปรับตามประเภทธุรกิจ
  3. บริการให้คำแนะนำ เพื่อจัดทำระบบ ISO
  4. บริการให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อการจัดทำเอกสารองค์กร

ISOサービス

会社概要

社名 ISOEZY
住所 jp_เลขที่ 72/185 ซอย หมู่บ้านพญาไทวิลเลจ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
サービスエリア jp_ประเทศไทย