quality-enISO - naviCompany list center

Quality Partner Co., Ltd.

Service Detail

en_Quality Partner เป็นบริษัทให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมแก่ลูกค้า ด้วยความเป็นมืออาชีพและการบริการที่มาจากใจของ Quality Partner โดยการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทางทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างระบบการจัดการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดย Quality Partner มีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ ผ่านการเป็นหัวหน้าผู้ตรวจสอบจากสถาบันที่ให้การรับรอง (Certification Body) ชั้นนำระดับนานาชาติในหลากหลายมาตรฐาน และทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเทคนิคเฉพาะทางในหลักสูตรต่างๆ ที่พร้อมช่วยเหลือท่านอย่างดีสุด

Company Services

en_บริการของ Quality Partner

  1. บริการให้คำปรึกษา เพื่อออกแบบจัดทำระบบงาน ระบบเอกสาร
  2. บริการออกแบบหลักสูตรเฉพาะ ให้องค์กรและพนักงาน
  3. บริการตรวจประเมินความพร้อมขององค์กร ก่อนขอการรับรอง ISO
  4. บริการแก้ไขระบบงานที่มีปัญหา

ISO service

Company Information

Company Name Quality Partner Co., Ltd.
Address en_เลขที่ 58/60 หมู่ 11 ถนน 345 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
Service area en_ประเทศไทย